Egzekucja administracyjna – na czym polega i kogo dotyczy? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Egzekucja administracyjna – na czym polega i kogo dotyczy?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego i rzetelnego regulowania obowiązkowych danin i należności. Nadzoruje to tzw. egzekucja administracyjna, czyli dokument, w którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat określonego postępowania, jego zakresu, a także wszelkich działań zabezpieczających. Sprawdź, co należy robić, aby uniknąć egzekucji, kogo dotyczy dokument i dowiedz się, co warto o nim wiedzieć.

Egzekucja administracyjna – czym jest?

Egzekucja administracyjna to działania mające na celu weryfikację stosowania się do przepisów prawa. Najczęściej dotyczy ona działań związanych z należnościami finansowymi bądź tymi, które określa się jako niepieniężne. Możliwe jest również jej zastosowanie, gdy:

 • podjęta zostanie decyzja lub postanowienie przez właściwe organy,
 • wynika to z przepisu prawa (w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego).

Postępowanie rozpoczyna się w momencie, gdy wierzyciel złoży odpowiedni wniosek oraz wystawi tytuł wykonawczy. Powinien on być zgodny z przykładowym dokumentem przedstawionym przez ministra do spraw finansów publicznych. Wszczęcie egzekucyjne rozpoczyna się w momencie, gdy zobowiązany otrzymał odpis tytułu wykonawczego lub kiedy dłużnik otrzyma zawiadomienie o zajętej wierzytelności, bądź innego prawa majątkowego. 

Kto prowadzi egzekucję administracyjną? 

Egzekucje administracyjne o charakterze pieniężnym prowadzi naczelnik urzędu skarbowego. Uprawnione są również do tego wszystkie organy, które posiadają odpowiednią kompetencję. Świadczy o niej wpis do ustawy określającej egzekucję administracyjną. Najczęściej zajmuje się tym organ jednostki samorządu terytorialnego właściwy dla tego, dla którego ustalane są należności. 

W jakim celu składa się egzekucję administracyjną? 

Celem wszczęcia postępowania jest spowodowanie, by zobowiązany zachował się zgodnie z nałożonym na niego obowiązkiem. Polska egzekucja administracyjna jest regulowana prawnie w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. To w niej można znaleźć szczegółowe informacje na temat postępowania. W ustawie znajduje się również pełen katalog czynności, które podlegają postępowaniu. Wśród nich można znaleźć takie obowiązki, jak:

 • płacenie podatków,
 • uiszczanie opłat,
 • grzywny i kary pieniężne,
 • należności przekazane do egzekucji administracyjnej,
 • wpłaty funduszowe na podstawie innych przepisów,
 • obowiązki z zakresu higieny, a także bezpieczeństwa pracy,
 • wypłata należnego wynagrodzenia,
 • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych. 

Jak złożyć wniosek o egzekucję administracyjną? 

W momencie chęci złożenia wniosku o egzekucję administracyjną konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Należy przede wszystkim zebrać informacje zgodne z prawdą na temat tego, kogo dotyczyć będzie egzekucja i co jest jej przedmiotem. Dodatkowo uwzględnia się osobę zobowiązaną oraz datę wystawienia tytułu egzekucyjnego. Nie można również zapomnieć o kwestiach takich jak:

 • wskazanie przedmiotu egzekucji,
 • wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnych tzw. hipoteką przymusową,
 • umieszczenie podstawy prawnej postępowania egzekucyjnego. 

Egzekucja administracyjna – jaka kara? 

Artykuł 7 § 2 mówi o tym, iż stosowane są tzw. środki egzekucyjne. Mają one na celu wywołać wykonanie obowiązku. Podkreśla się, iż wybór ostatecznego środka następuje z korzyścią dla zobowiązanego. Pod uwagę bierze się ten, który jest dla niego najmniej uciążliwy. Decyzję tę orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 marca 2017 roku (sygn. II OSK 2932/15). Do przykładowych środków za należności pieniężne zalicza się między innymi:

 • pieniądze,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • świadczenia emerytalne,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • renty rodzinne,
 • rachunki bankowe,
 • nieruchomości,
 • wierzytelności pieniężne.

Co nie podlega egzekucji administracyjnej? 

Jeśli postępowanie egzekucyjne ma charakter niepieniężny, to najczęściej stosowana jest grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze lub przymus bezpośredni. Możliwe jest również odebranie rzeczy ruchomej lub nieruchomości. W art. 8 § 1 można znaleźć informację na temat tego, co nie podlega egzekucji. Są to między innymi:

 • przedmioty urządzenia domowego,
 • niezbędna bielizna i ubranie,
 • zapas żywności,
 • narzędzia niezbędne do pracy,
 • pieniądze w kwocie 760 zł,
 • i inne.

Egzekucja administracyjna podejmowana jest w celu ostatecznego urzeczywistnienia normy prawa materialnego. Każdy, kto posiada jakiekolwiek obowiązki wobec organów, powinien się do nich stosować w celu uniknięcia wszczęcia postępowania. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM