Numer NIP – co warto wiedzieć? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Numer NIP – co warto wiedzieć?

Czym jest numer NIP? Jakie są zasady jego nadawania oraz w jaki sposób się nim posługiwać? Dowiedz się najważniejszych informacji w tym temacie i sprawdź wszystko, co warto wiedzieć w zakresie nadawania numeru NIP.  

NIP – czym jest i do czego służy?

NIP to skrót, który rozwijany jest jako Numer Identyfikacji Podatkowej. Oznacza on dziesięciocyfrowy kod, który obowiązuje każdego podatnika w Polsce. Jest on zakładany w celu identyfikacji przez organy podatkowe wszystkich podatników, płatników oraz inkasentów. Innym sposobem na identyfikację jest numer PESEL, który dotyczy wszystkich osób fizycznych. W przypadku tych, którzy prowadzącą działalność gospodarczą jest on jednak niewystarczający. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania numeru NIP. Obowiązkiem jest bowiem posługiwanie się nim w przypadku składania różnego rodzaju deklaracji, zeznań czy nawet dokonując płatności podatków.

Gdzie podawany jest NIP? 

Numer NIP podawany jest we wszystkich dokumentach związanych z kwestiami podatkowymi. Są to między innymi zobowiązania podatkowe, należności budżetowe. Dodatkowo numer NIP należy podać na wniosek organów administracji rządowej, samorządowej, Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Mogą go również zażądać banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, strony czynności cywilnoprawnych oraz płatnicy i inkasenci podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Zaświadczenie o nadaniu NIP jest konieczne w momencie brania udziału w przetargu lub gdy przedsiębiorca stara się o kredyt. Dodatkowo może ubiegać się o nie kontrahent, w celu sprawdzenia rzetelności danej firmy. 

NIP – kogo dokładnie obowiązuje? 

Numer Identyfikacji podatkowej obowiązuje nie tylko osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Wśród tych, których obowiązkiem jest założenie numeru NIP, wyróżnia się również:

  • osoby prawne np. fundacje, stowarzyszenia, spółki akcyjne,
  • jednostki prawne np. spółki jawne, partnerskie, komandytowe,
  • podatników podatku od towaru i usług,
  • płatników podatków,
  • płatników składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne,
  • osoby, wykonujące działalność nieewidencjonowaną.

Pełną listę wszystkich osób, które zobowiązane są do uzyskania numeru NIP, można znaleźć na oficjalnej stronie biznes.gov.pl. 

W jaki sposób uzyskuje się NIP? 

Osoba, która zdecydowała się na otwarcie działalności gospodarczej, jest zobowiązana do założenia numeru NIP. Dzieje się to poprzez złożenie tzw. zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7. Należy zrobić to we wniosku o wpis jednoosobowej działalności gospodarczej. Zgłoszenie to zostanie automatycznie przesłane do urzędu skarbowego. 

Ci, którzy prowadzą działalność nierejestrowaną, osoby niepodlegające wpisowi do CEIDG, a także podatnicy VAT są również zobowiązani do wypełnienia formularza NIP-7. W ich przypadku nie dzieje się to jednak automatycznie wraz z wpisem do CEIDG. Są oni zobowiązani do samodzielnego dostarczenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego, będącego właściwym dla danego miejsce zamieszkania. W przypadku spółki cywilnej zgłoszenie muszą złożyć:

  • wszyscy wspólnicy, wraz z dokonaniem wpisu do CEIDG,
  • spółka cywilna, w ramach wykonania identyfikacyjnego zgłoszenia NIP-2. 

Kiedy należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7? 

Wszystkie osoby, które chcą założyć numer NIP, są zobowiązane zrobić to w terminie nie późniejszym niż data złożenia swojej pierwszej deklaracji, zeznania, informacji lub oświadczenia. Dotyczy to także osób, chcących dokonać pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki.  

Numer NIP nadawany jest na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu. Nie można go zmienić, jednak w momencie aktualizacji danych należy o tym powiadomić urząd. Aktualizacja numeru NIP odbywa się w terminie 7 dni od momentu zmiany danych.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM