Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej – co trzeba wiedzieć? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej – co trzeba wiedzieć?

Prowadzisz własną firmę w Polsce i z przyczyn osobistych musisz zatrzymać jej funkcjonowanie? Pamiętaj, że nie jesteś zobowiązany do jej bezpośredniego zamknięcia. Każdy przedsiębiorca ma bowiem możliwość tzw. wstrzymania działalności gospodarczej. Dowiedz się, na czym dokładnie polega to działanie i sprawdź, czy może okazać się to pomocne w Twoim przypadku.

Zawieszenie działalności gospodarczej – czym jest?

Niekiedy może zdarzyć się sytuacja, w której właściciel przedsiębiorstwa nie może przez pewien czas kontynuować jego prowadzenia. Zawieszenie działalności gospodarczej to nic innego jak wstrzymanie wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem firmy na rynku. Jest to więc pewnego rodzaju pomoc dla przedsiębiorcy w formie przerwy od wykonywanych obowiązków. 

Działalność gospodarczą można zawiesić z dowolnego powodu (zarówno osobistego, jak i zawodowego). W trakcie podjęcia się takiej czynności przedsiębiorca musi jednak pamiętać, aby jego działalność nie przynosiła mu żadnych bieżących przychodów. Podkreśla się, iż przerwa w prowadzeniu firmy może nastąpić dowolną ilość razy, a czas trwania jednego zawieszenia może trwać dowolną liczbę dni (jednak nie mniej niż 30).

Do zawieszenia działalności gospodarczej ma prawo każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników na umowie o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania oraz na zasadzie spółdzielczej umowy o pracę. Przed wstrzymaniem funkcjonowania firmy konieczne jest więc rozwiązanie wszelkich wyżej wymienionych współprac. Nie dotyczy to umów zleceń i umów o dzieło. Nie ma również trudności w zawieszeniu działalności, gdy zatrudnione osoby przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim.  

Jakie są zalety zawieszenia działalności gospodarczej? 

Przedsiębiorca, który jest zobowiązany do zawieszenia swojej działalności gospodarczej, z pewnością doceni główną zaletę tego działania, jakim jest realizacja określonego przez siebie celu. Niekiedy jest to chęć zyskania czasu dla rodziny, uzbieranie dodatkowych środków na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, przyjęcie innej oferty pracy na etacie. Dzięki zawieszeniu funkcjonowania firmy na pewien czas jej właściciel może skupić się na innych obszarach osobistych lub zawodowych.

Do najważniejszych korzyści poza wyżej wymienioną, należy przede wszystkim zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS i podatków dochodowych. W momencie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi również wpłacać zaliczek, ryczałtu lub karty podatkowej (w zależności od wybranego sposobu rozliczania się). Właściciel firmy w trakcie przerwy nie ma również konieczności składania deklaracji ZUS czy VAT.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi firmę, jest zobowiązany do opłacania ubezpieczenia:

 • zdrowotnego,
 • emerytalnego,
 • rentowego,
 • wypadkowego,
 • chorobowego. 

Składki odprowadza się co miesiąc, jednak w momencie zawieszenia działalności gospodarczej, obowiązek ten wygasa na czas przerwy. 

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą? 

W momencie, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, jest on zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. Stamtąd informacja ta jest bezpośrednio przesyłana do ZUS lub KRUS, a także właściwego naczelnika urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego. 

Zgłoszenie odbywa się poprzez bezpłatne wypełnienie wniosku tzw. formularza aktualizującego CEIDG-1, który może zostać złożony w jednej z trzech form:

 • osobiście,
 • listem poleconym,
 • elektronicznie.

Bez względu na to, którą opcję przedsiębiorca wybierze, musi on pamiętać o złożeniu swojego podpisu: 

 • poświadczonego notarialnie – w przypadku wniosku wysłanego listem,
 • w formie elektronicznej – za pomocą tzw. bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak zawiesić spółkę cywilną?

Zawieszenie spółki cywilnej wiąże się z nieco innymi obowiązkami niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy bowiem przede wszystkim zgłosić taką chęć do GUS, rejestru REGON w terminie nie późniejszym niż 7 dnia od dnia zawieszenia. Konieczne jest również poinformowanie urzędu skarbowego w formularzu NIP-2 w tym samym odstępie czasowym. W CEIDG wystarczy potwierdzić zawieszenie, jednak dopiero w momencie, gdy przedsiębiorcy uda się dopełnić wszelkich formalności we wcześniejszych organach. Chęć zatrzymania spółki na pewien czas muszą jednak potwierdzić wszyscy jej właściciele. 

Zawieszenie działalności gospodarczej – kto podejmuje decyzję?

Jak wspomniano wcześniej powodów, dla których przedsiębiorca decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, może być wiele. Co więcej, w formularzu aktualizującym CEIDG-1 nie jest on zobowiązany do podawania przyczyny chęci takiego działania. Pomimo tego, iż na chęć zadeklarowania przerwy w prowadzeniu firmy nie ma konieczności uzyskania pozwolenia, tak na pozytywne rozpatrzenie wniosku już tak. Organ ewidencyjny nie zawsze jest przychylny właścicielom przedsiębiorstw. Najczęściej są to przypadki, gdy:

 • zgłoszenie dotyczy działalności objętej innymi przepisami ustawy,
 • zgłoszenie zawiera braki formalne,
 • zgłoszenie dotyczy wykonywania działalności gospodarczej, której wykonywanie zostało prawomocnie zakazane.

Odmowę pozytywnego rozpatrzenia wniosku można zaskarżyć. Należy wówczas zgłosić to do samorządowego kolegium odwoławczego.

Zawieszenie działalności gospodarczej – jakie prawa i obowiązki ma przedsiębiorca?

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, traci możliwość wykonywania obowiązków w związku z jej istnieniem, a także nie może pobierać żadnych przychodów, jakie niosłoby za sobą jej prowadzenie. Mimo to posiada on pewne prawa i obowiązki. Niektóre z nich dla wielu właścicieli firm są korzystne, inne mogą wydawać się problemem. Do przykładowych należy m.in.: 

 • możliwość wykonywania działań koniecznych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • możliwość przyjmowania należności,
 • obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem,
 • możliwość zdobywania środków trwałych i wyposażenia,
 • obowiązek uczestniczenia w różnego rodzaju postępowaniach związanych z zawieszoną działalnością gospodarczą,
 • wykonywanie wszelkich obowiązków uiszczonych w przepisach prawa,
 • możliwość osiągania przychodów finansowych,
 • obowiązek poddania się ewentualnej kontroli.

Jak wznowić działalność gospodarczą? 

Zawieszenie działalności gospodarczej można rozwiązać na dwa sposoby. Decyduje o tym przedsiębiorca. Ma on możliwość wznowienia prowadzenia firmy lub jej zakończenia. Po upływie określonego czasu konieczne jest podjęcie ostatecznej decyzji. W przypadku, gdy chce on wrócić do wcześniejszych obowiązków, powinien on wykazać taką chęć we wniosku o wznowienie działalności. Odbywa się to w podobny sposób jak w przypadku jej zawieszenia – poprzez specjalnie przygotowany formularz. W momencie ponownego funkcjonowania przedsiębiorstwa wracają również wszelkie inne obowiązki, które zostały wstrzymane na okres przerwy. 

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie działalności gospodarczej w dniu kończącym okres jej wstrzymania, jego firma jest automatycznie wykreślana z ogólnej ewidencji działalności. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM